Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Szafera w GłubczycachMEN WarszawaMRiRW WarszawaCDR BrwinówCKE WarszawaOKE WrocławKO Opole
Kontakt

[Rozmiar: 2451131 bajtów]
ZSCKR w Głubczycach
ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce
Sekretariat: tel./ fax: 077 485-30-11
Księgowość: tel. 077 485-28-85
adres e-mail: cku_zsr_glubczyce@wodip.opole.pl
Powrót do strony głównej
Szkoły wchodzące w skład
ZSCKR w Głubczycach
Technikum
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Szkoła Policealna
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Głubczycach

Aktualności

Sekretariat

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja

Przetargi i ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Internat

Biblioteka

Pedagog szkolny

Rada Rodziców

Samorząd Szkolny

Zespół d/s przeciwdziałania agresji w szkole

Statut szkoły


Historia szkoły

Patron

Osiągnięcia

Galeria "Rolniczaka"

Absolwenci


Szkolny Doradca Zawodowy

Bank Doradztwa Zawodowego

Niezbędnik gimnazjalisty

Pobierz dokument


Organizacja roku szkolnego

Plan lekcji

Praktyki

Stypendia

Informacje o klasach

Materiały egzaminacyjne
i informacje z poszczególnych przedmiotów

Dla maturzystów

Konkursy

Koła zainteresowań

Sport


Organizacja roku szkolnego

Informacje

Awans zawodowy

Matury

Egzamin z przygotowania zawodowego

Przydatne linki


Plan zjazdów

Terminy egzaminów

Informacje


Informacje


Informacje


Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych


Starostwo Powiatowe

Urząd Miejski


Zobacz


[Rozmiar: 23174 bajtów]

bip

[Rozmiar: 542052 bajtów]

[Rozmiar: 23174 bajtów]

[Rozmiar: 17242 bajtów]

Baza dydaktyczna


[Rozmiar: 1296298 bajtów]

[Rozmiar: 1501442 bajtów]

[Rozmiar: 1459267 bajtów]

[Rozmiar: 1304651 bajtów]

[Rozmiar: 795291 bajtów]

[Rozmiar: 1476314 bajtów]

[Rozmiar: 1334195 bajtów]

[Rozmiar: 1471672 bajtów]

[Rozmiar: 336549 bajtów]

[Rozmiar: 1386967 bajtów]

[Rozmiar: 1440813 bajtów]

Zadania biblioteki

[Rozmiar: 18431 bajtów]

Opiekun biblioteki szkolnej - mgr Anna HyżyZadaniem naszej biblioteki szkolnej jest gromadzenie, opracowanie,
przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz szeroka informacja
o zbiorach, a w szczególności:

- wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania,
- wspomaganie edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów,
- udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania,
porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego
posługiwania się technologią informacyjną,
- pomoc w kształceniu ustawicznym nauczycieli,
- pełnienie roli pracowni ogólnoprzedmiotowej, w której uczniowie zdobywają
umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

Nowoczesna biblioteka szkolna powinna stać się pełnowartościowym centrum informacyjnym. Reforma oświaty, w tym obecność systemów zapewnienia jakości w edukacji sprawiają, że od biblioteki szkolnej oczekuje się przejmowania odpowiedzialności za jakość swojej pracy oraz nabywania umiejętności kreatywnego reagowania na zachodzące w jej otoczeniu zmiany. Podstawą jakościowego działania są użytkownicy i stopień spełnienia ich oczekiwań, co stawia nowe wyzwania w funkcjonowaniu biblioteki szkolnej. Biblioteka stanowi integralną część szkoły, powinna więc włączyć się w budowanie i mierzenie jakości pracy szkoły.

Funkcje biblioteki

[Rozmiar: 18431 bajtów]
Zasady organizacji i funkcjonowania tworzą z biblioteki
szkolnej pracownię interdyscyplinarną.
1. Zasoby biblioteki pozwalają na realizację jej zadań statutowych.

- Biblioteka gromadzi zbiory zgodnie z profilem zespołu, zapewniające zaspokojenie
potrzeb czytelniczych użytkowników.
- Lokal biblioteki i jego wyposażenie umożliwiają funkcjonowanie biblioteki zgodnie
ze statutem i projektem jej rozwoju.

2. Biblioteka spełnia rolę szkolnego centrum informacyjnego.

- Biblioteka gromadzi różnorodne źródła informacji, w tym dokumenty audiowizualne
oraz dokumenty wypracowane w szkole.
- Biblioteka jest źródłem informacji o najbliższym regionie.
- Biblioteka posiada stanowiska komputerowe, dzięki którym uczeń ma lepszy
dostęp do programów umożliwiającym przygotowanie i wydrukowanie swojej pracy.
- Biblioteka ma dostęp do Internetu.
- Zapewniony jest dostęp i możliwość pełnego korzystania przez uczniów, nauczycieli
i rodziców z posiadanej bazy informacyjnej.

3. Biblioteka stale podnosi jakość swojej pracy.

- Biblioteka prowadzi i mierzy jakość swojej pracy.
- Biblioteka planuje zadania mające na celu podniesienie jakości swojej pracy.
- Biblioteka realizuje projekt własnego rozwoju.
- Nauczyciel bibliotekarz stale podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami
biblioteki i szkoły.

Biblioteka upowszechnia swoją ofertę i współpracuje ze środowiskiem
szkolnym i pozaszkolnym.


1. Biblioteka prowadzi promocję w środowisku szkolnym i lokalnym.

- Biblioteka publikuje i rozpowszechnia swoje materiały (w formie informatora,
gazetek, informacji na stronie internetowej szkoły, własnej strony internetowej,
kroniki).
- Biblioteka propaguje swoje formy pracy w środowisku szkolnym i lokalnym
(współpraca z mediami).
- Biblioteka organizuje lub uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych.
- Biblioteka prowadzi świadomą i celową promocję swoich zbiorów.

2. Biblioteka współpracuje ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.

- Biblioteka wspomaga nauczycieli w przeprowadzaniu lekcji przedmiotowych,
konkursów, imprez szkolnych.
- Biblioteka współpracuje z wychowawcami w ocenie czytelnictwa, aktywności
czytelniczej i diagnozowaniu potrzeb czytelniczych uczniów.
- Biblioteka współpracuje z rodzicami i umożliwia im korzystanie ze zbiorów.
- Biblioteka współpracuje z pedagogiem i wspiera realizację szkolnego programu
wychowawczego.
- Biblioteka współdziała z siecią bibliotek w swoim regionie.

Biblioteka wspiera wszechstronny rozwój intelektualny i kulturalny
każdego ucznia.


1. Biblioteka kształci użytkownika informacji.

- Uczniowie samodzielnie korzystają ze źródeł informacji, w tym z elektronicznych
baz danych i innych źródeł multimedialnych.
- Uczniowie wykorzystują aparat naukowy książki.
- Uczniowie poprawnie dokumentują zebrane informacje.

2. Biblioteka stwarza warunki do samokształcenia ucznia.

- Biblioteka posiada warunki do samokształcenia.
- Uczniowie dokonują świadomego wyboru źródeł informacji.
- Uczniowie potrafią wykorzystać zebrane informacje w procesie samokształcenia.

3. W bibliotece zapewnione są warunki rozwoju uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia.

- Biblioteka rozpoznaje i uwzględnia potrzeby czytelnicze uczniów.
- Biblioteka pracuje z uczniem zdolnym oraz dodatkowych potrzebach edukacyjnych.
- Biblioteka organizuje wystawki i gazetki tematyczne i okolicznościowe.
- W bibliotece organizowane są konkursy i inne imprezy czytelnicze.
- Nauczyciel bibliotekarz prowadzi koło zainteresowań.

Biblioteka ZSCKR

[Rozmiar: 18431 bajtów] Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór udostępniany młodzieży, nauczycielom i pracownikom. Jest na bieżąco wzbogacany nowościami wydawniczymi. W okresie wiosennym dużo młodzieży odwiedza bibliotekę, poszukując materiałów do prezentacji maturalnych. Udostępniane są słowniki języka polskiego, encyklopedie i różnego rodzaju albumy. Uczniowie chętnie sięgają po ksiązki o tematyce przygodowej, romantycznej i kryminalnej. Najczęściej pytają o takich autorów jak: M. Musierowicz, K. Siesicka, J. Chmielewska, D. Steel i A. Christie. Dla słuchaczy Wydziału Kształcenia Zaocznego biblioteka udostępnia pozycje dotyczące problematyki z dziedziny botaniki, uprawy roślin, zoologii, hodowli zwierząt i mechanizacji rolnictwa.

[Rozmiar: 28892 bajtów]